Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

image1d71e

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ

    Στο σύνταγμα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος άρ­θρο 1 παρ. 2 αναφέρεται: «Ο Ελευθεροτεκτονισμός πι­στεύει εις την ύπαρξιν τού Θεού υπό την προσωνυμίαν «Μέγας Αρχιτέκτων τού Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.) και πα­ρακάτω τονίζει ότι ο ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι θρη­σκεία. . 1.

Τονίζουν οι τέκτονες εδώ ότι πιστεύουν στο Θεό (Μ.Α.Τ.Σ.). Δε μας λέγουν όμως ποιος είναι αυτός ο Θε­ός ο νεφελώδης. Είναι ο Χριστός; ο Τριαδικός Θεός των Χριστιανών; ή κάποιος άλλος;

 Στο περιοδικό τους «ο Πυ­θαγόρας» τού 1885 λέγουν: «Ο Χριστός ουδέποτε ωμίλησε περί της Χριστιανικής Τριάδος, ήτις άλλως δεν θα ήτο άλλο, ειμή απομίμησις της Τριάδος των Ινδιών, των Χαλδαίων ή των Αιγυπτίων. Η Χριστιανική τριάς είναι ιερατική επινόησις»2 Με τις αντιλήψεις τους αυτές αρνούνται τη βασικότερη αλήθεια τού Ορθόδοξου Χρι­στιανισμού. Την ορθοδοξία την παρουσιάζουν σαν θρη­σκεία που πιστεύει σε ειδωλολατρικές ιδέες. Τους πατέ­ρες της Εκκλησίας θεωρούν όχι σωστούς ερμηνευτές των Αγίων Γραφών, αλλά ανθρώπους που κήρυξαν και έγραψαν δικές τους επινοήσεις. Μεγαλύτερη βλα­σφημία απ’ αυτήν κατά της Πατερικής διδασκαλίας σπά­νια έχει εκστομιστεί στην ιστορία της Εκκλησίας.

Τα ίδια διδάσκουν και oι Χιλιαστές για την Αγία Τριάδα και λέ­γουν συγκεκριμένα. Η διδασκαλία για την Αγία Τριάδα «ήταν άγνωστη στους Εβραίους προφήτας και στους Χριστιανούς αποστόλους»3 Έτσι αποδεικνύεται ακόμη μια φορά η κοινή προέλευσή τους και οι κοινοί τους στό­χοι.

Ο Τεκτονισμός κηρύττει την πίστη του σ’ ένα απρό­σωπο άγνωστο Θεό. Όμως αρνείται τη Θεότητα τού Χριστού και το λυτρωτικό του έργο. Αρνείται την υπερφυ­σική Αποκάλυψή και επιμένει στην λύτρωση των αν­θρώπων με τις δικές τους δυνάμεις4. Οι διδασκαλίες αυ­τές πέρα για πέρα είναι αντιορθόδοξες και πλανεμένες.

Η Διορθόδοξη Επιτροπή τού 1930 τού Αγίου Ό­ρους, για τούς λόγους που προαναφέραμε, χαρακτήρισε τον Τεκτονισμό «ως σύστημα αντιχριστιανικόν και πεπλανημένον»5. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πείθουν τον ερευνητή ότι η Μασονία χωρίς άλλο είναι θρησκεία και μάλιστα σκοτεινή και αντιχριστιανική.

Ετσι η Ι. Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελ­λάδος το 1933 τονίζει ότι η Μασονία «αποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή»6.

Σε ανακοίνωσή της η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 17-5-1970 γράφει τα εξής για το θρη­σκευτικό χαρακτήρα της Μασονίας: «Χρησιμοποιεί ει­δικάς προσευχάς προς τον Μ.Α.Τ.Σ., πλήρεις ευλαβείας διακηρύττει ότι παν ότι γίνεται εν ταίς Στοαίς, γίνεται προς δόξαν τού Μ.Α.Τ.Σ. έχει πλήθος τελετών, εμφανιζουσών εν τισί σημείοις καταπληκτικήν ομοιότητα προς τας τελετάς της Εκκλησίας. . . Χρησιμοποιεί βωμούς και θυ­μιάματα και κηρία καθώς και θρησκευτικήν καθαρώς ο­ρολογίαν ως π.χ. άγιος, εξάγνισις, κάθαρσις, αναγέννησις, απολύτρωσις, ιερότης, ουράνιος, πατρίς, ουράνιον φως, πνευματική τροφή, καρπός δένδρου ζωής κ.τ.λ.».

Ισχυ­ρίζεται ακόμη ο Τεκτονισμός ότι έχει ορθές και αλάθητες γνώσεις που μπορούν να μεταβάλλουν τα ανθρώπινα σε θεϊκά, ότι έχει φως που βοηθάει στη διάκριση της αλή­θειας και τού ψεύδους, ότι εμπνέει πνεύμα δυνάμεως και αδελφότητας, ότι έχει μυστηριώδες φως ιερό πυρ που θερμαίνει και εξαγνίζει τις ψυχές κ.τ.λ.7.

Ύστερα απ’ όλα αυτά ματαιοπονούν οι Μασόνοι, όταν προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι θρησκεία. Είναι λοιπόν θρησκεία και μάλιστα σκοτεινή αντιχριστιανική. Στο τυπικό τού 28ου βαθμού αναφέρουν ότι τα Μυ­στήρια τού Μίθρα νικήθηκαν από το Χριστιανισμό, αλλά οι ιδέες τους επέζησαν στις αιρέσεις των μανιχαίων των γνωστικών και των καββαλιστών και μέσω αυτών μπήκαν στον Τεκτονισμό8.

Με άλλα λόγια η Μασονία είναι η νέα έκδοση των αρχαίων μυστηριακών ειδωλολατρικών θρησκειών. Αυτό γίνεται φανερό και από την εισαγωγή της έκδοσης των Μεγάλων Συνταγμάτων τού 1786 και τού Γεν. Κανονι­σμού τού Υπάτου Συμβουλίου τού 33ου της Ελλάδας9.

Η Μασονία είναι θρησκεία εχθρική προς το Χριστια­νισμό. Σαν τέτοια αντιμετωπίζεται και από τις διάφορες Χριστιανικές ομολογίες10. Γι’ αυτό και η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1972 διακήρυξε ότι η ιδιότητα του Μασόνου και τού Χριστιανού είναι ασυμβίβα­στη11.

Η Μασονία σαν μυστική οργάνωση αντίκεινται στα χρηστά ήθη της κοινωνίας μας και γι’ αυτό πολύ ορθά χαρακτηρίζεται με την αριθ. 2060/6-12-1969. από­φαση τού πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σαν θρη­σκεία μη γνωστή12.

Είναι θρησκεία σκοτεινή που μυεί τους αφελείς και τους κάμνει όμοιους με τον Ποσειδώνα, τον Απόλλωνα, τον Αμφίωνα και το Χριστό13. Ο Δαρβισμός, ο Μαρξι­σμός και ο Νιτσενισμός είναι δικό τους δημιούργημα. Γράφουν στο πρωτόκολλα των σοφών της Σιών σχετι­κά, «Παρατηρήσατε τας επιτυχίας τας οποίας ηδυνήθημεν να δημιουργήσωμεν εις τον Δαρβισμόν, εις τον Μαρξι­σμόν, εις τον Νιτσενισμόν»14. Είναι σε θέση να επιστρα­τεύσουν λεγεώνες πονηρών πνευμάτων προκειμένου να διαβρώσουν τις ανθρώπνες κοινωνίες. Συκοφαντούν α­νοιχτά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο υπ’ αριθ. 74-7/ 1967 Τεκτονικό Δελτίο η Μασονία ισχυρίζεται ότι μα­σόνοι ήσαν πολλοί Επίσκοποι και Πατριάρχες και παρα­θέτει ονόματα εκκλησιαστικών ηγετών που ήδη έχουν πεθάνει οι οποίοι, όταν ζούσανε είχαν καταδικάσει τη Μα­σονία15.

Ο διαβρωτικός και αντιχριστιανικός τους ρόλος επισημαίνεται το 1822 και από τον Επίσκοπο Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο, ο οποιος λέγει ότι η Μασονία αποτελείται από αθέους και μάγους που σχετίζονται με τον διάβο­λο και είναι εχθροί όλων των Χριστιανών16. Πως είναι δυ­νατό άλλωστε να μη είναι εχθροί τού Χριστιανισμού, αφού κηρύττουν στις σκοτεινές στοές τους επίσημα σαν σύνθημά τους τη δύναμη και την υποκρισία;17

Καταλήγοντας θέλουμε να τονίσουμε στους αγαπητούς μας αναγνώστες ακόμα μια φορά το σκοτεινό και αντιχριστιανικό ρόλο των Μασόνων και να τους παρακαλέσουμε να έχουν το νου τους και να προφυλάγονται από το μίασμα αυτό. Όσοι χριστιανοί για οιοδήποτε λόγο βρέ­θηκαν μπερδεμένοι στη σιωνιστική αυτή απάτη καλούνται να αποχωρήσουν πάραυτα από τη Στοά με τη βεβαιότη­τα ότι ο γλυκύς Ιησούς, ο Θεός τού φωτός, θα διαφυλάξει αυτούς και τις οικογένειές τους από κάθε τυχόν μα­σονική επιβουλή εναντίον τους.

…Η Μασονία είναι σκοτεινή και αντιχριστιανική θρησκεία.

Γι’ αυτό μην ξεχνάτε ποτέ την προτροπή του Θείου Παύ­λου: «Μη συσχηματίζεσθαι τω αιώνι τούτω, αλλά μεταμορφούσθαι τη ανακαινώσει τού νοός υμών, εις το δοκιμάζειν υμάς τι το θέλημα τού Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» (Ρωμ. ιβ' 2)

 1. Κείμενον, παρά Ν. Ψαρουδάκη, εν Χριστιανική 3-7-81, σ. 3.
 2. Κείμενον, ένθ’ ανωτ., σ. 3.
 3. Η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνιο ζωή Η.Π.A 1969, σ. 22.
 4. Ι. Μάσσου, Χριστιανισμός και κόσμος Β' Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1978, σ. 42.
 5. Αυτόθι.
 6. Ενθ’ ανωτ., σ. 42.
 7. Ν. Ψαρουδάκη, ενθ. ανωτ., πρβλ. Ι. Μάσσου, μνημον. έργο, σ. 41.
 8. Ενθ. άνωτ., (προσφυγή Ν. Ψαρουδάκης κατά της Μασονίας)
 9. Αυτόθι.
 10. Α. Λενή μνημ. Έργον σ.29.
 11. Ι. Μάσσου, μνημ. έργου, σ. 42.
 12. Ν. Ψαρουδάκη, προσφυγή. Πρβλ. Ι. Μάσσου, μνημ. έργον, σ. 44.
 13. Τ. Βρατσάνου, «Το βιβλίο του μαθητού, Αθήνα 1953, σ.σ. ρν προσφυγή Ν. Ψαρουδάκη, ένθ, ανωτ.
 14. P. Lambelin, Πρωτόκολλα. .. σ. 33.
 15. Ν. Ψαρουδάκης, ένθ. ανωτ.
 16. Α. Λενή, Επιστολή προς την Ι. Σύνοδο της εκκλησίας της Ελλάδος (10-6-81)
 17. Α. Ανδρονίκου, Ο Ιούδας διά μέσου των αιώνων, οι αφανείς εχθροί της ανθρωπότητος, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι 1975, σ.41.

Το παραπάνω άρθρο αποτέλεσε το περιεχόμενο ραδιοφωνικών εκπομπών από το ραδιοφωνικό σταθμό ΥΕΝΕΔ Ορεστιάδας, διότι υπάρχουν πολλές φήμες πως και στην Ορεστιάδα έχουν απλώσει τα δίκτυα τους οι Μασόνοι. Βέβαια μασονική στοά δεν υπάρχει ακόμη. Πλην όμως μασονικά στελέχη 33ου βαθμού από την Καβάλα και από άλλα μασονικά κέντρα, συχνά επισκέπτονται την Ορεστιάδα και προσπαθούν να μυή­σουν και άλλους στη Μασονία.

 

Από το βιβλίο: ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (1982)


Εκτύπωση   Email