Σ’ αυτό που λέχθηκε για τη Θεοτόκο «Και δεν είχε καμμιά σχέση μαζί της», και τα εξής.

theotoko 700x350

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Επειδή είπες, ότι οι Ιουδαίοι θεωρούν σκάνδαλο αυτό που λέγεται στη θεία Γραφή, ότι «Δεν είχε καμμιά σχέση μαζί της, μέχρι που γέννησε τον Υιό της», με το επιχείρημα ότι μετά από αυτό η Παρθένος ήρθε σε σαρκική σχέση με το μνηστήρα της, ας γνωρίζει ο βλάσφημος και αχάριστος λαός, ότι το «έως» πολλές φορές το βρίσκομε στη θεία Γραφή με την έννοια του «συνεχώς».

«Έως ότου βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πό­δια σου» και συνεχίζουν να είναι αιώνια. «Και δεν επέστρεψε το περιστέρι στον Νώε, έως ότου στέγνωσε η γη» και ούτε επέστρεψε ποτέ.

«Έως ότου φθάσετε σε βαθιά γεράματα, εγώ υ­πάρχω, λέγει ο Θεός» και συνεχίζει να υπάρχει αιώνια.

Και υ­πάρχουν πολλά ακόμη παρόμοια χωρία διάσπαρτα στη θεία Γραφή. Ο θείος όμως νους, θέλοντας, ω Ιουδαίοι, να διορθώσει την κακογνωμία σας, που πιστεύετε και λέτε ότι ο Κύριος γεννή­θηκε από πορνεία, φρόντισε με επιμέλεια να αποδείξει ότι το άξιο για προσκύνηση γέννημα είναι αμόλυντο, και ότι γεννήθη­κε χωρίς καμμιά επιθυμία και σαρκική πράξη, γιατί ήταν γέννη­μα που ταιριάζει στον Θεό και ακατανόητο από τον ανθρώπινο νου.

Γιατί το να μη έρθουν σε σαρκική μίξη μετά από αυτά, εκείνοι που συκοφαντήθηκαν για πορνεία, το εμπόδισε και η εμφάνιση του αγγέλου, που είπε, ότι αυτός που σαρκωνόταν μέσα στην Παρθένο είχε συλληφθεί από το άγιο Πνεύμα. Επίσης δεν το επέτρεπε ούτε το μεγαλείο των θαυμάτων του γεννήμα­τος, η παρθενία που ακολούθησε τη γέννηση, οι ύμνοι των αγγέ­λων, η προσφορά των δώρων από τους μάγους, το φως του α­στεριού, η φυγή στην Αίγυπτο, η αιχμαλωσία των ειδώλων, και η αρετή εκείνων των ιδίων, που μαρτυρείται από τη θεία Γρα­φή.

Το φανερώνει ακόμη και η τελευταία επιθυμία του Κυρίου, ο οποίος παρέδωσε τη Θεοτόκο στον παρθένο Ιωάννη, συνδέο­ντας την παρθενία και των δύο, όταν βρισκόταν πάνω στο σταυ­ρό υπομένοντας τον θάνατο που χάρισε τη ζωή. Αν αυτά δεν πείθουν τον λαό, που γογγύζει και αγαπά την πονηριά, αυτόν που το να μάχεται τον Θεό έχει γίνει πλέον ιδιότητα της φύσης του, τότε σπείρεις πάνω σε πέτρες και γράφεις πάνω σε νερό, και γι’ αυτό σταμάτα να κουράζεσαι μάταια.


ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΠΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ


Εκτύπωση   Email