Εἶνε ἡ ὁμοφυλοφιλία φυσιολογική;

Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος Χατζηνικολάου:

«Συχνάκις λέγεται ὅτι, δύο ἄνθρωποι ἀγαπιοῦνται, συνεπῶς, διατί νὰ μὴ ὑπανδρευθοῦν, ἀκόμα καὶ ἂν εἶνε τοῦ ἰδίου φύλου. Ὄχι. Σκοπὸς εἶνε ἡ ἀγάπη νὰ δώσῃ ἕνωσιν. Διὰ νὰ γίνῃ ἡ ἕνωσις, ψυχοσωματικὴ ἕνωσις καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων, πρέπει νὰ εἶνε συμπληρωματικοὶ οἱ ἄνθρωποι. Ὄχι ἴδιοι. Συμπληρωματικοί. Δὲν ἑνώνονται δύο ἄνδρες μαζύ, οὔτε δύο γυναῖκες. Πρέπει νὰ εἶνε συμπληρωματικοὶ ἀνατομικῶς, ὅπως εἶνε ἕνας ἀνὴρ καὶ μία γυνή. Ἕνα.

Δεύτερον. Ἡ φυσιολογία τους. Πόσον ὡραία εἶνε ἡ φυσιολογία τῶν σωμάτων. Ὅλα τὰ συστήματα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος εἶνε τὰ ἴδια εἰς τὸν ἄνδρα καὶ εἰς τὴν γυναῖκα. Ἡ νεφρικὴ λειτουργία εἶνε ἡ ἰδία. Καὶ εἰς τὸν ἄνδρα καὶ εἰς τὴν γυναῖκα. Ἡ ἀναπνευστικὴ λειτουργία. Τὸ πεπτικὸν σύστημα. Ἡ ἡπατικὴ λειτουργία. Ὅλα! Ἡ μόνη διαφορὰ εἶνε εἰς τὸ ἀναπαραγωγικὸν σύστημα. Καὶ κάτι ἀκόμα. Ἅπασαι αἱ ἄλλαι λειτουργίαι γίνονται διὰ τὸ ἴδιον τὸ σῶμα. Ὁλοκληρώνονται καθὼς ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιον τὸ σῶμα. Ἡ ἀναπαραγωγικὴ λειτουργία δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ διὰ τὸν ἴδιον τὸν ἄνθρωπον!

Καὶ τρίτον. Ἅπασαι αἱ λειτουργίαι γίνονται ἀντανακλαστικῶς. Ἐγὼ δὲν μπορῶ αὐτὴν τὴν στιγμὴν νὰ σταματήσω τὴν νεφρικήν μου λειτουργίαν. Κάτι νὰ κάνω καὶ νὰ σταματήσουν τὰ νεφρὰ νὰ λειτουργοῦν. Δὲν γίνεται! Αὐτὴ ὅμως ἡ λειτουργία (τῆς ἀναπαραγωγῆς) ἐναπόκειται εἰς τὸν ἀνθρώπινον ἔλεγχον. Ἄρα λοιπόν, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος αὐτεξουσίως νὰ τὴν ἐλέγξῃ καὶ ἀπαιτεῖ καὶ δεύτερον ἄνθρωπον συμπληρωματικῆς ἀνατομίας καὶ φυσιολογίας. Καὶ βιολογίας. Ὅλα τὰ κύτταρα εἶνε ἴδια περίπου.

Τὰ γενετικὰ κύτταρα διαφέρουν. Ἔτσι ἔχομεν ὠάρια, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἁπλοειδὲς γονιδίωμα. Ἐν ᾦ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κύτταρα ἔχουν διπλοειδὲς γονιδίωμα, εἶνε συμπληρωμένα. Καὶ σπερματοζῳάρια, τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ αὐτὰ ἁπλοειδὲς γονιδίωμα. Καὶ τί θέλουν; Δὲν ὑπάγει μαζὺ ὠάριον μὲ ὠάριον. Οὔτε σπερματοζῳάριον μὲ σπερματοζῳάριον. Ἀλλὰ θὰ ὑπάγῃ σπερματοζῳάριον μὲ ὠάριον. Ἔτσι γίνεται. Δὲν κατάφερε κανεὶς νὰ τὰ κάνῃ ἀλλοιῶς. Αὐτὸ εἶνε ἡ φυσιολογία τῶν σωμάτων. Καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ βιολογικόν τους ὑπόβαθρον. Καὶ πῶς θὰ γίνῃ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα; Μὲ τὴν ἕνωσιν.

Ἄρα, ἡ ἑτεροφυλοφιλικότητα εἶνε ἀπαραίτητος ὅρος διὰ τὴν ἕνωσιν τῶν ἀνθρώπων. Σωματικῶς. Καὶ ψυχικῶς μετά. Πῶς γίνεται ἡ ψυχικὴ ἕνωσις; Ἡ ψυχικὴ ἕνωσις γίνεται μὲ τὴν ἀγάπην. Ποίαν ἀγάπην ὅμως; Τὴν κενωτικὴν ἀγάπην. Τί σημαίνει ἀγαπῶ; Ὅταν λέγῃ μία γυνή "ὁ ἄνδρας μου δὲν εἶνε αὐτὸς ὁ ὁποῖος μὲ ἱκανοποιεῖ. Εἶνε αὐτός (εἰς τὴν χριστιανικὴν ἀντίληψιν) εἰς τὸν ὁποῖον δίδομαι. Διὰ τὸν ὁποῖον ζῶ. Ποὺ ἀποτελεῖ τὸ δῶρον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωήν μου". Καὶ ἕνας ἀνὴρ ὅταν εἰπῇ ὅτι αὐτὴ εἶνε ἡ γυνή μου, ζῶ διὰ νὰ τὴν κάνω εὐτυχισμένην (ὄχι εὐχαριστημένην), ζῶ διὰ νὰ ἀναπαύσω τὸν Θεόν, ζῶ δι᾿ αὐτήν, διὰ νὰ ζήσωμε μαζὺ τὴν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωήν μας. Ἂς εἴμεθα ἀταίριαστοι πολλὰς φοράς...»

 

 


Εκτύπωση   Email